Gratis verzending vanaf € 20

De specialist in verwarmde kleding

Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1.Correspondentie- en bezoekadres: Beeklandseweg 13 te (8181 NB) Heerde (tel. nr.: +13 6
50678719; e-mail: [email protected]).
1.2.De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te
raadplegen via www.magnetarvismagneet.nl.

Artikel 2. Definities en toepasselijkheid
2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
b. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met Magnetar.
d. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Magnetar of de Consument in staat stelt om informatie
die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manie die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
e. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand.
f. Magnetar: Magnetar, kantoorhoudende aan de Beeklandseweg 13 te (8181 NB) Heerde,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 66953456.
g. Modelformulier: het Modelformulier voor herroeping dat Magnetar ter beschikking stelt en die
door de Consument ingevuld wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht.
h. Overeenkomst op afstand: de tussen Magnetar en de Consument gesloten overeenkomst waarbij
in het kader van een door Magnetar georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Zaken, tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
i. Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van
elektronische communicatie gericht aan [email protected].
j. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van de
Overeenkomst op afstand, zonder dat Magnetar en de Consument gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
k. Website: www.magnetarvismagneet.nl.
g. Zaken: alle Zaken tot levering waartoe Magnetar zich heeft verplicht.
2.2. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen en de
tussen Magnetar en de Consument gesloten Overeenkomst(en) op afstand.
2.3. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de Consument wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze
Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
Algemene Voorwaarden bij Magnetar zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.5. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van Artikel 2.4.
Pagina 2 van 8
en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden
langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.6. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn Artikel 2.4. en Artikel 2.5. van overeenkomstige
toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.7. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
Schriftelijk tussen Magnetar en de Consument zijn overeengekomen.
2.8. In de gevallen waarin de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal
Magnetar een regeling treffen naar redelijkheid.
2.9. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer Artikelen van de
Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige Artikelen niet aan.
Indien zou blijken dat een Artikel ongeldig of onverbindend is, zal Magnetar het ongeldige of
onverbindende gedeelte vervangen door een Artikel dat wel geldig en verbindend is en waarvan de
rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van het betreffende Artikel, zo veel mogelijk
overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van dit Artikel.
2.10. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere Artikelen in deze Algemene
Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden in de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. De aanbiedingen en offertes gedaan door Magnetar zijn vrijblijvend. Magnetar is gerechtigd het
aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
(i) De prijs van de Zaak (inclusief Btw);
(ii) De (eventuele) kosten van verzending van de Zaak;
(iii) De wijze waarop de Overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
(iv) Informatie over de toepasselijkheid van het Herroepingsrecht;
(v) De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
(vi) De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Magnetar de prijs
garandeert;
(vii) De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere
basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
(viii) Of de Overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
(ix) De manier waarop de Consument, voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, de door
hem in het kader van de Overeenkomst op afstand verstrekte gegevens kan controleren en indien
Pagina 3 van 8
gewenst herstellen;
(x) De (eventuele) andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst op afstand kan
worden gesloten, en
(xi) De gedragscodes waaraan Magnetar zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument
deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.
3.3. Als Magnetar gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van
de aangeboden Zaken en/of diensten.
3.4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Magnetar niet.
3.5. De Overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 3.8., tot stand
op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
3.6. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Magnetar
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door Magnetar is bevestigd, kan de Consument Overeenkomst
op afstand ontbinden. De door Magnetar verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de
Consument te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Magnetar is verzonden.
Een onjuistheid in het door de Consument opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.
3.7. Bij elektronische totstandkoming van de Overeenkomst op afstand, treft Magnetar passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data
en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal
Magnetar daartoe passende veiligheidsmaatregelen voor in acht nemen.
3.8. Magnetar kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Magnetar op grond van dit
onderzoek goede grond heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.
3.9. Magnetar zal uiterlijk bij levering van de Zaak aan de Consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
(i) Het bezoekadres van de vestiging van Magnetar waar de Consument met klachten terecht kan;
(ii) De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument met klachten terecht kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
(iii) De informatie over garanties en bestaande service na aankoop, en
(iv) De in Artikel 3.2. opgenomen gegevens, tenzij Magnetar deze gegevens al aan de Consument
heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst op afstand.
3.10. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende Zaken.

Artikel 4. Herroepingsrecht
4.1. Bij de aankoop van Zaken heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze bedenktermijn gaat
in op de dag na ontvangst van de Zaak door de Consument of een vooraf door de Consument
aangewezen en aan Magnetar bekend gemaakte derde. Magnetar mag de Consument vragen naar
de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
Pagina 4 van 8
4.2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Zaak en de verpakking. Hij zal
de Zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of hij de Zaak wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Zaak slechts mag
hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4.3. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Zaak die het gevolg is van
een manier van omgaan met de Zaak die verder gaat dan toegestaan in Artikel 4.2.
4.4. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van de Zaak als Magnetar hem niet
voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand alle wettelijke verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
4.5. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van de Zaak, Schriftelijk kenbaar te maken aan Magnetar.
Het kenbaar maken dient de Consument Schriftelijk te doen. Nadat de Consument kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Consument de Zaak binnen
veertien (14) dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Zo spoedig mogelijk
nadat Magnetar in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op
afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van Artikel 4.5., zal Magnetar de
ontbinding van de Overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
4.6. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Zaak onbeschadigd,
met alle meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Magnetar retourneren,
en conform de door Magnetar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.7. Indien de Zaak onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de Consument
meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en werking van de Zaken te
beoordelen, is Magnetar gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen te verrekenen
met de van de Consument ontvangen betalingen. Van waardevermindering kan onder meer sprake
zijn in geval de Consument – in het geval de Zaken magneten betreffen – ijzerstof heeft laten
aantrekken of de Zaken tegen elkaar heeft laten slaan met beschadiging van de Zaken ten gevolg.
4.8. Magnetar zal – als zij de melding van herroeping door de Consument op Schriftelijke wijze
mogelijk maakt – na ontvangst van deze melding de Consument onverwijld een ontvangstbevestiging
sturen.
4.9. Magnetar zal de van de Consument ontvangen betaling minus eventuele waardevermindering zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de Overeenkomst op
afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Zaken door Magnetar zijn terug ontvangen, dan wel
door de Consument is aangetoond dat de Zaken daadwerkelijk retour zijn gezonden.
4.10. Magnetar gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt,
tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
Consument.
4.11. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle (aanvullende)
Overeenkomsten op afstand van rechtswege ontbonden.

Artikel 5. Kosten in geval van herroeping
5.1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten
van terugzending voor zijn rekening.
5.2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Magnetar dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde
Pagina 5 van 8
dat de Zaak reeds terug ontvangen is door Magnetar of sluitend bewijs van complete terugzending
overgelegd kan worden.

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht
6.1. Magnetar kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor Zaken zoals omschreven
in Artikel 6.2. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien Magnetar dit duidelijk in
het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, heeft vermeld.
6.2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Zaken:
(i) Die door Magnetar tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
(ii) Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
(iii) Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, en
(iv) Die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 7. Prijs en betaling
7.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de Zaken niet
verhoogd. Wijzigingen in Btw-tarieven worden wel aan de Consument doorberekend.
7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, brengt Magnetar geen kosten voor verzending en
bezorging van de Zaken aan de Consument in rekening.
7.3. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op
afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen op bepalingen.
7.4. Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien Magnetar dit bedongen heeft en:
(i) Deze het gevolg van zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
(ii) De Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op afstand op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
7.5. De in het aanbod van Zaken genoemde prijzen zijn inclusief Btw.
7.6. Voor zover niet anders is overeengekomen, dien de door de Consument verschuldigde bedragen
te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in
Artikel 4.1.
7.7. Betaling dient te geschieden op één van de door Magnetar aangeboden betaalmethoden. In
geval van overeengekomen vooruitbetaling, kan de Consument geen enkel recht doen gelden met
betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling niet door Magnetar is
ontvangen.
7.8. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Magnetar te melden.
7.9. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Magnetar behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten rekening te brengen.
7.10. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door Magnetar is gewezen op de te late betaling en Magnetar de Consument een termijn van
veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
uitblijven van betalingen binnen deze veertien (14)-dagen-termijn, over het nog verschuldigde
bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Magnetar gerechtigd de door haar gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
vijftien procent (15 %) over openstaande bedragen tot € 2.500,00; tien procent (10 %) over de
daaropvolgende € 2.500,00 en vijf procent (5 %) over de volgende € 5.000,00 met een minimum van
Pagina 6 van 8
€ 40,00.

Artikel 8. Conformiteit en garantie
8.1. Magnetar staat er voor in dat de Zaken voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijk en/of bruikbaarheid en de op de
datum van totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Magnetar er tevens voor in dat de Zaak
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2. Een door Magnetar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst van afstand tegenover
Magnetar kan doen gelden.
8.3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Zaken dienen binnen vier (4) weken na levering aan
Magnetar Schriftelijk te worden gemeld door de Consument.
8.4. De garantietermijn van Magnetar komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Magnetar is
echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Zaken voor elke
individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het
gebruik of de toepassing van de Zaken.
8.5. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk vermelde garantievoorwaarden, vervalt
elke garantie indien een gebrek aan de Zaak het gevolg is van een buiten komende oorzaak of voor
het overige niet aan Magnetar kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld,
begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd
met de gebruiks- of toepassingsvoorschriften, gebruik in strijd met de overige aanwijzingen van
Magnetar en reparaties of andersoortige bewerkingen aan de Zaken die niet met voorafgaande
toestemming van Magnetar zijn uitgevoerd.

Artikel 9. Privacy
9.1. Voor wat betreft het integriteitsbeleid en privacy conformeert Magnetar zich aan de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 10. Uitvoering van de Overeenkomst
10.1. Magnetar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en
bij de uitvoering van bestellingen van Zaken.
10.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Magnetar kenbaar heeft gemaakt.
Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval
uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Zaken voor afhalen op locatie van Magnetar ter beschikking
van de koper staan, geschiedt afhalen uitsluitend op een nader tussen partijen Schriftelijk
overeengekomen dag of tijdstip.
10.3. Indien de levering van Zaken wordt vertraagd doordat Magnetar niet tijdig de benodigde
gegevens heeft ontvangen van de Contractspartij of er sprake is van omstandigheden die voor
rekening komen van de Contractspartij, heeft Magnetar recht op verlenging van de (eventueel
overeengekomen) leveringstermijn zoveel als redelijkerwijs voortvloeit uit de omstandigheden en is
zij gerechtigd eventuele hieruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen aan de Contractspartij.
10.4. Met inachtneming van wat er in Artikel 8.2. is vermeld, zal Magnetar geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Consument
akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
Pagina 7 van 8
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Consument
heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
10.5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde levertermijnen kan de Consument
geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op
schadevergoeding.
10.6. In geval van ontbinding conform Artikel 8.4. zal de ondernemer het bedrag dat de Consument
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding,
terugbetalen.
10.7. Indien levering van een bestelde Zaak onmogelijk blijkt te zijn, zal Magnetar zich inspannen om
een vervangende Zaak beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke
wijze worden gemeld dat een vervangende Zaak wordt geleverd. Bij vervangende Zaken kan het
Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor
rekening van de Consument.
10.8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Zaken berust bij Magnetar tot het moment
van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Magnetar bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.
10.9. Magnetar behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vervalt het
herroepingsrecht van de Consument ten aanzien van de gehele bestelling pas nadat veertien (14)
dagen zijn verstreken vanaf de dag dat de laatste deellevering door de Consument is ontvangen.
10.10.De Consument is verplicht de Zaken af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking
staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de Consument de afname om welke reden dan ook
weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering,
zullen de Zaken overeengekomen prijs, een redelijke prijs voor opslag en eventuele verwijdering van
de Zaken verschuldigd.

Artikel 11. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
11.1. De Consument kan de Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van Zaken, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één (1) maand.
11.2. De Consument kan de Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van Zaken, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
één (1) maand.
11.3. De Consument kan in de Artikel 11.1. en Artikel 11.3. genoemde Overeenkomsten: (i) te allen
tijde opzeggen en niet beperkt worden in de opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode, (ii) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan en (iii) altijd
opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Magnetar voor zichzelf heeft bedongen.
11.4. De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van Zaken, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
11.5. Als de Overeenkomst een duur van meer dan één (1) jaar heeft, mag de Consument na één (1)
jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één (1) maand opzeggen,
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.
Pagina 8 van 8

Artikel 12. Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle
omstandigheden (voorzien en onvoorzien) die buiten de wil of het toedoen van Magnetar
plaatsvinden, doch wel invloed hebben op het nakomen van de verplichtingen.
12.2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan:
oorlog, terrorisme, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen,
stakingen binnen de organisatie van de Contractspartij of dreiging van deze en dergelijke
omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen en
dergelijke evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongevallen en dergelijke ontstane
transportmoeilijkheden en leveringsproblemen en uitval van automatisering of elektriciteit en
dergelijke.
12.3. In het geval van een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Magnetar en de
Consument opgeschort.
12.4. Indien de nakoming van de Overeenkomst op afstand door overmacht blijvend onmogelijk
wordt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst op afstand met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 13. Klachten
13.1. Magnetar beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
13.2. Klachten over de Zaken dienen binnen vijf (5) dagen na constatering daarvan door de
Consument Schriftelijk en met duidelijke inhoudelijke omschrijving kenbaar gemaakt te worden bij
Magnetar.
13.3. Bij Magnetar ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door Magnetar binnen de termijn van veertien (14) beantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.4. De Consument dient Magnetar in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
13.5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Magnetar, zal Magnetar naar haar keuze of de
geleverde Zaken kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14. Rechts- en forumkeuze
14.1. Op alle Overeenkomsten op afstand is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien
de Consument woonachtig is in het buitenland.
14.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 15. Aanvullende- of afwijkende bepalingen
15.1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de Consument zijn en dienen Schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze
dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
Duurzame gegevensdrager.